خانه مناقصه و مزایده اصلاحیه فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری

اصلاحیه فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری

ژانویه 19, 2019
اصلاحیه فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری

 

پیرو آگهی مناقصه و مزایده یک مرحله ای و مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری بویین زهرا در تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۵ نوبت اول
و تاریخ ۹۷٫۱۰٫۲۲ نوبت دوم در روزنامه کار کارگر صفحه ۸ و صفحه آخر در سر تیتر آگهی به اشتباه آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری درج شده بود که ضمن پوزش بدین وسیله اصلاح می گردد

شایان ذکر است شهرداری بویین زهرا از متقاضیان دعوت به عمل آورده ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه مزایده مشارکت و سرمایه گذاری به واحد قراردادها شهرداری مراجعه نمایند

آدرس و تلفن :قزوین

Related Articles

یک نظر دهید