خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده سالن بدنسازی زرین نوبت دوم

تجدید مزایده سالن بدنسازی زرین نوبت دوم

فوریه 17, 2019
تجدید مزایده سالن بدنسازی زرین نوبت دوم

شهرداری آبسرد در نظر دارد موارد ذیل را بصورت جداگانه از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از نشر آگهی نوبت دوم، اسناد مزایده را از امور مالی دریافت و در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
۱- سالن بدنسازی زرین اجاره ماهیانه ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و سالیانه ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- فضای تبلیغاتی سطح شهر اجاره ماهیانه ۲۴٫۳۸۸٫۰۰۰ ریال و سالیانه ۲۹۲٫۶۵۶٫۰۰۰ ریال
سایر اطلاعات به شرح ذیل می باشد
– هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
– متقاضیان می بایست مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت شرکت در مزایده سالن بدنسازی و مبلغ ۱۴٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال جهت شرکت در مزایده فضای تبلیغاتی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی به حساب سپرده شهرداری واریز نمایند.
– در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط می گردد.
– محل تسلیم پیشنهادها دبیرخانه شهرداری می باشد.
– شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
– سایر اطلاعات و جزییات و شرح وظایف پیمانکار در اسناد مزایده موجود است.
– در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره ۶-۰۲۱۷۶۳۷۴۲۳۱ داخلی ۱۰۶ (واحد امور قراردادها) آماده پاسخگویی مسائل می باشد.
سیدمحمد رفیعی طباطبایی – شهردار آبسرد

آدرس و تلفن :تهران, –

منبع آگهی :اطلاعات ۹۷٫۱۱٫۲۵

Related Articles

یک نظر دهید