خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده نگهداری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

تجدید مزایده نگهداری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

ژانویه 10, 2019
تجدید مزایده نگهداری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی

 

واگذاری نگهداری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی محور آزاد راه کرج ـ قزوین حوزه استحفاظی استان البرز

موضوع: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از فضای تبلیغاتی محور آزاد راه کرج ـ قزوین از محدوده مرکز مدیریت راه های استان البرز تا انتهای حوزه استحفاظی استان البرز با شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به شرکت یا کانون تبلیغاتی واجد صلاحیت به صورت یکجا واگذار نماید.

ردیف محل نصب تابلوهای موجود تعداد تابلوها متراژ کل مترمربع نرخ پایه مزایده اجاره ماهیانه براساس هر مترمربع ریال زمان تحویل
۱ از محل مرکز مدیریت راه های استان البرز تا انتهای حوزه استحفاظی ۴۴ ۳۷۴۰ ۲۰۰٫۰۰۰ آماده تحویل
۲ پل های عابر پیاده جاده کرج ـ قزل حصار ۸ ۶۰۰ آماده تحویل
۳ پلهای سواره روی کردان و نظرآباد ۴ ۲۰۰ ۹۹٫۸٫۲
۴ وجوه داخلی پلهای کردان ۱ و ۲ ۲ ۱۰۰ ۹۸٫۱۲٫۱۶
۵ تیر روشنایی شماره ۶۵۴ باند جنوبی ۱ ۲۱۲ ۱۴۰۰٫۱٫۱
۶ تیر روشنایی شماره ۱۰۵۲ شمالی و ۱۰۸۹ جنوبی ۲ ۱۶۰ ۱۳۹۹٫۱٫۳۱
۷ پل سواره روی هشتگرد ۲ ۱۰۰ ۹۹٫۹٫۲
۸ پل عابر گلدشت پیشاهنگی ۲ ۱۲۰ ۹۹٫۶٫۲
۹ تیر روشنایی شماره ۸۴۹ شمالی ۱ ۱۰۰ ۹۷٫۷٫۲

توضیح اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

زمان و محل درمان اسناد مزایده و آگاهی از سایر شرایط از زمان انتشار آگهی از تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۶ ساعت ۸ صبح لغابت ساعت ۱۴ ظهر روز شنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۶ در سامانه ستاد setadiran.ir می باشد. مهلت و زمان و محل تحویل پیشنهادات: از تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۶ الی ۹۷٫۱۱٫۶ تا ساعت ۱۹ در سامانه ستاد و تحویل ضمانت نامه تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۷٫۱۱٫۶ روز شنبه در قبال دریافت رسید به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز مهلت بازدید از تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۶ الی ۹۷٫۱۱٫۴ تا ساعت ۱۲ ظهر . به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ جلسه بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۷ راس ساعت ۹ صبح حضور نماینده شرکت با معرفی نامه و کمارت شناسایی معتبر بلامانع است. ارسال اسناد فقط از طریق سامانه ستاد مییباشد.

پیشنهاد دهنده مکلف است تضمین معتبر مطابق مقررات تهیه و تسلیم اداره کل نماید.

در صورتی که اداره کل ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخی دهد هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات برعهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطلاعات به منظور محل و نحوه دریافت اسناد به آدرس های ذیل مراجعه نمایید.

پایگاه اینترنتی www.alborz.rmto.ir و www.setadiran.ir و سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی www.bazresi.ir

شماره تماس ۳- ۳۴۲۰۳۴۰۰- ۰۲۶ داخلی ۱۳۵-۱۷۶ سایر شرایط اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

آدرس و تلفن :البرز

Related Articles

یک نظر دهید