خانه مناقصه و مزایده تجدید مزایده واگذاری یکدستگاه بیلبورد تبلیغاتی

تجدید مزایده واگذاری یکدستگاه بیلبورد تبلیغاتی

دسامبر 13, 2018
تجدید مزایده واگذاری یکدستگاه بیلبورد تبلیغاتی

 

شهرداری مرزن آباد در نظر دارد براساس مصوبه ۴۵ شورای اسلامی شهر مرزن آباد مورد ذیل را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید

مشخصات پایه کارشناسی مبلغ سپرده شرکت در مزایده
واگذاری یکدستگاه بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد ۴*۱۲ دو طرفه واقع در خیابان امام ره انتهای بلوار بصورت اجاره سالیانه ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

متقاضیان به مدت ۷ روز کاری پس از درج آگهی در روزنامه رسمی فرصت دارند نسبت به اخذ اسناد مزایده از واحد اداری- مالی اقدام نمایند

متقاضیان در مزایده بایستی مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان شرکت در مزایده بحساب درآمد عمومی ۰۱۰۶۶۶۹۵۴۰۰۰۶ و مبلغ ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی را بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب ۰۱۰۶۶۶۹۵۲۹۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز و فیش آن را بهمراه پاکت پیشنهاد قیمت ارائه دهند.

سپرده نفر اول تا سوم تا تعیین برنده قطعی، مسترد نخواهد شد

در صورت انصراف هر یک از برنده ها سپرده آن به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

تاریخ دریافت اسناد مزایده : از ساعت ۷٫۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۹٫۲۱ لغایت ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۹٫۲۸

تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۲۲ دفتر شهردار

شماره تماس ۵۲۶۵۲۰۰۱-۰۱۱    فاکس : ۵۲۶۵۳۹۱۷-۰۱۱

سایر شرایط در اسناد مزایده ذکر شده است

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید