خانه مناقصه و مزایده فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی

فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی

دسامبر 25, 2018
فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاها و محل های تبلیغاتی

 

اداره کل فرودگاههای استان گلستان در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی، نسبت به واگذاری بهره برداری از فضاها و محلهای تبلیغاتی به متراژ ۱۳۰ مترمربع واقع در ترمینال فرودگاه بین المللی گرگان به مدت حداکثر ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب (۱۳۵۸) و آئین نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی اجرایی و مدیریتی لازم می باشد دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۰ ضمن واریزی مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ پانصد هزار ریال به حساب شبا
ir180100004001068404006338 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با شناسه پرداخت ۳۴۲۰۶۸۴۸۲۲۸۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۱۹۹۸۳۳ در وجه اداره کل فرودگاههای استان گلستان با مراجعه به اداره بازرگامی فرودگاه به آدرس فرودگاه گرگان واحد بازرگانی نسبت به ارائه فیش واریزی مزبور و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند

سپرده شرکت در فراخوان معادل ۵۴٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد .

شناسه ملی شرکت فرودگاهها ۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰ کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۹۶۳۷۸۱۵ و شماره تماس ۳۱۲۲۸۰۱۵-۰۱۷ می باشد

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۴ به فرودگاه گرگان می باشد که کلیه پاکات فراخوان شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد هزینه می بایست به طور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد

لازم به ذکر است ارزیابی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود و هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد

مشخصات محلهای قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود

ادرس سایت فرودگاه http://iets.mporg.ir
gorgan.airport.ir

آدرس و تلفن :گلستان, فرودگاه گرگان

Related Articles

یک نظر دهید