خانه مناقصه و مزایده فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی

فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی

اکتبر 8, 2018
فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی

آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان فضاهای تابلوهای تبلیغاتی واقع در بلوار اصلی و خیابانهای معراج و حجاج و اوج و ضلع جنوبی محوطه بیرونی ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح خدمات و تسهیلات مورد نیاز مستقبلین و مشایعین فرودگاه نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی به متراژ ۸۶۵ متر مربع واقع در بلوار اصلی خیابان های معراج و حجاج و اوج و ضلع جنوبی محوطه بیرونی ترمینال ۶ فرودگاه مهرآباد به مدت ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محله ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آئین نامه اجرایی آنا ز طریق فرلخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نمایند
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی مدیریتی و اجرایی لازم می باشند دعوت به عمل می اید حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۹۷٫۷٫۲۷ ضمن واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب شماره ۴۰۰۱۰۶۸۴۰۴۰۰۶۳۳۸ نزد خزانه بانک مرکزی بنام شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با مراجعه به دبیرخانه اداره امور اداری به آدرس : فرودگاه مهرآباد ـ جنب ترمینال شماره ۲ طبقه همکف نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

محل و مهلت تکمیل و تسلیم اسناد : فرودگاه مهرآباد ـ جنب ترمینال ۲- ساختمان اداره کل فرودگاه ممهرآباد ـ طبقه همکف دبیرخانه حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۷٫۸٫۱

لازم به ذکر است ارزیابی کیفی کمی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. ضمنا هزینه انتشار آگهی با برنده فراخوان می باشد

مشخصات محلها و فرمهای قابل واگذاری از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به سایت http://iets.mporg.ir

۱۴۷۲ / م الف

اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

آدرس و تلفن: تهران

Related Articles

یک نظر دهید