خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس نوبت دوم

مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس نوبت دوم

اکتبر 29, 2018
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس نوبت دوم

 

اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس

شهرداری سلماس در نظردارد مجوز شماره ۶۴۰/۶۶/ش مورخه ۹۷٫۷٫۷ شورای اسلامی شهر استفاده از مکانها و تابلوهای تبلیغاتی عمومی سطح شهر را به منظور نصب تابلوها و بنرهای تبلیغاتی از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط مشروحه ذیل به اجاره واگذار نماید:

لیست تابلوهای فوق و تعرفه قیمت تابلو براساس مصوبه شورای اسلامی شهر بوده و موقعیت آنها نیز در برگ شرایط لحاظ گردیده و قابل رویت برای شرکت کنندگان محترم می باشد

شهرداری مختار است طبق درخواست ادارات, سازمانها , ارگانهای نظامی و انتظامی و دولتی که به مناسبتهای ملی و مذهی مجوز ایجاد داربست جهت انجام اطلاع رسانی و تبلیغات در حد فاصل ۱۵ متری تابلوهای اجاره داده شده را صادر نماید.

نهادها و ارگانهای مذهبی از پرداخت اجاره  معاف بوده و ضمنا آگهی های انتخاباتی نیز طبق آیین نامه انتخابی خواهد بود

برنده مزایده به تعداد ۵ عدد تابلوی تبلیغاتی به روز را با هزیه خود تهیه و در مکانهای که شهرداری انتخاب نموده است نصب نماید

برنده مزایده مجاز به استفاده و بهره برداری از پرتابلهای نصب شده تا پایان مدت قرارداد می باشد و در پایان قرارداد پرتابلها در مالکیت شهرداری قرار خواهند گرفت و برنده هیچگونه حق تخریب و یا برداشتن آنها را ندارد

شرکت کنندگان محترم در موقع شرکت در آگهی مزایده فوق باید هیچ گونه بدهی از بابت قراردادهای قبلی خود به شهرداری نداشته باشد

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق اداره اشاد اسلامی مجوز تلیغات در سطح شهر را ارائه نماید مجاز به شرکت در این آگهی بوده و ارائه تصویر مدارک و مستندات به همراه پیشنهاد قیمت الزامی است

قیمت پایه یکساله ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال تعیین و قیمت پیشنهادی بایستی بالاتر از قیمت پایه باشد

نحوه پرداخت اجاره بها یک چهارم مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد بصورت نقد و مابقی در سه قسط سه ماهه به جساب درآمد شهرداری سلماس واریز شود

شرکت کنندگان بایستی ۵ درصد قیمت پایه را به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۶۰۱۹۱۵۳۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه مرکزی سلماس واریز و فیش انرا همراه با مدارک مورد نیاز در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند

متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا ساعت ۱۲ روز ۴شنبه مورخ ۹۷٫۸٫۲۳به شهرداری مراجعه و پیشنهاد کتبی خود را ضمییمه مدارک مورد نیاز در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل نماید

شهرداری مجاز است در طول قرارداد با مجوز اسلامی شهر شهر سلماس نسبت به افزایش تابلو و سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا خرید و نصب تلویزیون شهری و دیگر نمایشگرهای الکترونیکی را به منظور فعالیتهای مشابه اقدام نماید

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

رعایت ماده ۱ مصوبه ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۲ لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مزایده الزامی می باشد

برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ضمنا با توجه به اینکه طی مراحل قانونی برگزاری مزایده زمانبر می باشد لذا ممکن است استرداد سپرده های نفرات دوم  سوم به مدن دو ماه به طوا انجامد

نصب هرگونه تابلو تبلیغاتی بدون مجوز از شهرداری بر روی داربست ممنوع می باشد

شهرداری در ارائه تابلو تبلیغاتی بصورت داربست در موارد لازم مختار است و برنده حق اعتراض ندارد

سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع نظر شهرداری بوده و با توافق طرفین قابل اقدام است

هزینه چاپ و نشر اگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود

پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۳ روز ۴شنبه مورخ ۹۷٫۸٫۲۳ با حضور اعضای کمیسیون مفتوح خواهد شد و حضور نماینده شرکتها با شرکت کننده در جلسه کمیسیون بلامانع است

صدقیانی فر- شهردار سلماس

تاریخ انتشار نوبت اول روز شنبه ۹۷٫۸٫۵

تاریخ انتشار نبوت دوم روز شنبه ۹۷٫۸٫۱۲

صدقیانی فر

آدرس و تلفن :آذربایجان غربی, آذربایجان غربی,

Related Articles

یک نظر دهید