خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ۱۸۰ عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس سطح شهر

مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ۱۸۰ عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس سطح شهر

دسامبر 11, 2018
مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ۱۸۰ عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس سطح شهر

 

احتراما سازمان اتوبوسرانی قم و حومه در نظر دارد نسبت به اجاره فضای تبلیغاتی ۱۸۰ عدد از سایبان های ایستگاه اتوبوس سطح شهر اقدام نماید لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک مربوطه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم به واحد حقوقی سازمان اتوبوسرانی قم واقع در بلوار شهید خداکرم جنب ترمینال مسافربری مراجعه و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

ضمنا شماره تلفلن ۳۶۶۴۲۸۰۲ پاسخگوی تماس های متقاضیان است

توضیح: سازمان در ردی با قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی برعهده برنده می باشد

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی

آدرس و تلفن :قم

Related Articles

یک نظر دهید