خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره یک عدد سازه تلویزیون شهری

مزایده اجاره یک عدد سازه تلویزیون شهری

دسامبر 11, 2018
مزایده اجاره یک عدد سازه تلویزیون شهری

 

پیرو مصوبه هیئت مـدیره سازمـان سیما، منظر و فضای سبز شهری، این سازمان در نظر دارد نسـبت به برگزاری مزایـده  تعدادی از دکه ها و بوفه ها به شـرح جـدول ذیل به افراد حقیقی و حقوقی واجـد شرایط اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسـناد مزایده از زمان انتشـار آگهی نوبت اول مورخ ۹۷٫۹٫۱۷ تا تاریخ ۹۷٫۹٫۲۴ به واحد امور قراردادهای سازمان سازمان سیما، منظر و فضـای سبز شهری واقع در بلوار کردسـتان بالاتر از رستوران سفیر مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاعت بیشتر می توانند از طریق سایت شـهرداری مرکزی (WWW.E-SANANDAJ ) اسناد را مشاهده و یا با شماره تلفن ۰۸۷۳۳۱۵۸۱۷۰ تماس حاصل فرمایند.

– زمان تحویل پاکتهای ارائه پیشنهادات از مورخ ۹۷٫۹٫۲۵ لغایت ۹۷٫۱۰٫۰۵ در واحد حراست شهرداری مرکزی واقع در خ امام خمینی ساختمان شهرداری مرکزی می باشد

– زمان بازگشایی پاکات ۹۷٫۱۰٫۰۶ در محل شهرداری مرکزی می باشد.

– واریز سپرده به میزان ۵%مبلغ کل برآورد بصورت نقد یا ضـمانتنامه بانکی جهت تضـمین شـرکت در مزایده (درصورت شرکت در چند مورد از مزایده مبلغ تضمین باید به صورت تفکیک و مجزا باشد)

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

– برندگان اول و دوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

– هزینه چاپ آگهی به عهده شخص برنده می باشد

موضوع مزایده مبلغ پایه ماهیانه به ریال مبلغ سالیانه به ریال مبلغ سپرده به ریال
اجاره یک عدد سازه تلویزیون شهری واقع در بلوار سید قطب ۴۴٫۲۷۵٫۰۰۰ ۵۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۶۵٫۰۰۰

ارتباطات و امور بین الملل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سنندج

آدرس و تلفن :کردستان

Related Articles

یک نظر دهید