خانه مناقصه و مزایده مزایده استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

مزایده استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

نوامبر 20, 2018
مزایده استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی
سازمان مدیریت حمل و نقل شهر پردیس در نظر دارد استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی سطح شهر پردیس را به اشخاص یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده پس از چاپ آگهی نوبت دوم به امور مالی سازمان مدیریت حمل ونقل پردیس مراجعه نمایند.
۱- میزان سپرده شرکت در مزایده  ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
۲- میزان پایه کارشناسی شده سال ۹۷ – ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
۳- در صورت عدم تمایل به عقد قرارداد نفرات اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
۴- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود
۵- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است
۶- سایر شرایط و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده ذکر خواهد شد
۷- مهلت دریافت اسناد مزایده حداکثر ۱۰ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود
۸- تعداد ایستگاه های مورد نظر ۱۵ ایستگاه به ابعاد ۴ * ۲ می باشد
بهمن گوهری لیلی
آدرس و تلفن :تهران, شهر پردیس

Related Articles

یک نظر دهید