خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر

مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر

دسامبر 25, 2018
مزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر

 

۱٫ مزایده گذار: شهرداری تاکستان (به استناد بند ۳ مصوبه شماره ۴۶ شورای اسلامی شهر تاکستان)

۲٫ موضوع مزایده: بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر تاکستان به مدت ۱۲ ماه شمسی

۳٫ شرایط متقاضی: ارائه مجوز فعالیت تبلیغات محیطی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

۴٫ مبلغ و نوع  تضمین سپرده شرکت در مزایده: مبلغ ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز بحساب شماره ۰۱۰۶۰۵۹۴۵۸۰۰۹ بنام شهرداری تاکستان نزد بانک ملی شعبه مرکزی تاکستان

۵٫ مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ ۹۷٫۱۰٫۱۱ -امور قراردادهای شهرداری تاکستان

۶٫ مهلت تحویل اسناد مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۵ به دبیرخانه شهرداری

۷٫ تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۴ مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۶ در دفتر شهردار تاکستان

۸٫ هزینه نشر اگهی به عهده برنده مزایده می باشد

۹٫ در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد گردید
سایر اطلاعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است ؟

۱۰٫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مخدوش و مشروط و بعد از تاریخ تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد

آدرس و تلفن :قزوین

Related Articles

یک نظر دهید