خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از ۵ عدد تابلو تبلیغاتی

مزایده بهره برداری از ۵ عدد تابلو تبلیغاتی

دسامبر 4, 2018
مزایده بهره برداری از ۵ عدد تابلو تبلیغاتی

 

شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند ۶ صورتجلسه مورخه ۹۷٫۱٫۲۰ شورای اسلامی شهر بابل بهره برداری از ۵ عدد تابلو تبلیغاتی خود واقع در خیابان شریعتی، ضلع غرب دانشگاه نوشیروانی بابل به ابعاد ۳ در ۵ را برابر قیمت کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت سه سالبه شرکتها و یا کانونهای تبلیغاتی معتبر حقوقی و یا اشخاص حقیقی که داراز مجوز فعالیت از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند به اجاره واگذار نماید:

موضوع و محل مورد مزایده مبلغ پایه کارشناسی برای سال اول (ریال) مبلغ پایه کارشناسی برای سال دوم با احتساب ۱۵% افزایش (ریال) مبلغ پایه کارشناسی برای سال سوم با احتساب ۱۵% افزایش (ریال) سه سال مجموعا (ریال) سپرده شرکت در مزایده (ریال)
۵ عدد تابلو تبلیغاتی با ابعاد ۳ در ۵ واقع در خیابان شریعتی، ضلع غربی دنشگاه نوشیروانی ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۹۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۸۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۰۴٫۱۷۵٫۰۰۰

– لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ چاپ دوم این آگهی از تاریخ ۹۷٫۹٫۵ تاریخ ۹۷٫۹٫۱۴ به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق پینشهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ۰۱۰۵۷۰۷۰۳۹۰۰۷ نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند

– آخرین مهلت تحویل اسناد روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۹٫۱۴ می باشد

– تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه ۹۷٫۹٫۱۴ راس ساعت ۱۴٫۳۰ می باشد

– متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند

– سپرده نفرات اول دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد

– شهرداری در رد یا قبول پیشنهادت مختار است.

– به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

– تلفن تماس جهت اطلاعات ۳۲۲۲۱۴۲۳ یا ۳۲۲۲۳۴۰۱ داخلی ۲۲۸ می باشد.

محسن کبود فیروز جایی، شهردار بابل

آدرس و تلفن :مازندران, خیابان شریعتی، ضلع غرب دانشگاه نوشیروانی بابل

Related Articles

یک نظر دهید