خانه مناقصه و مزایده مزایده بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

مزایده بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی

نوامبر 17, 2018
مزایده بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی
شهرداری شهرضا در نظر دارد بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید
لذا متقاضیان از تاریخ انتشار اآگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یابا تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند
بهای فروش اسناد: ۱۰۰۰۰۰ ریال به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۹۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد ساعت ۱۴/۳۰ سه شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۶
تاریخ گشایش اسناد ساعت ۱۵ روز ۴شنبه مورخ ۹۷٫۹٫۷ در محل شهرداری شهرضا
محل تحویل اسناد پس از تکمیل مدارک پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت نمایند
ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد
شماره تماس ۵۳۲۴۱۰۱۰-۰۳۱ داخلی۱۱۶
سایت اینترنتی شهرداری شهرضا www.shahreza.ir
رحیم جافری ـ شهردار شهرضا
آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید