خانه مناقصه و مزایده مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

ژانویه 1, 2019
مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

 

شهرداری بندر نخل تقی در نظر دارد تبلیغات محیطی سطح شهر را برای مدت ۳ سال از طریق مزایده و در اجرای ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها به کانونهای واجد شرایط و به شرح ذیل واگذار نماید

۱- اشخاص حقیقی شرکتهای حقوقی می بایست دارای پروانه مجاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند

۲- قیمت پایه به صورت اجاره و متقاضی می بایست سالیانه معادل مبلغ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه کارفرما واریز نماید

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به صورت نقدی به شماره حساب جاری سیبا ۰۱۰۵۹۶۲۳۴۸۰۰۱ نزد بانک ملی به نام شهرداری بندر نخل تقی واریز یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند

متقاضیان می توانند از مورخ ۹۷٫۱۰٫۶ لغایت مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۳ نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند

شرکت کنندگان می بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۳ نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایند

پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۷٫۱۰٫۲۴ در دفتر کمیسیون معاملات شهرداری باز و خوانده می شود

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پینشهادها مختار می باشد

پرداخت هزینه نشر آگهی مزایده در دو نوبت و … به عهده برنده مزایده می باشد

سایر جزییات مزایده جهت بررسی و اطلاع بیشتر در اوراق مزایده توضیح داده شده است

هرگاه برندگان اول دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط و مزایده تجدید خواهد شد

آدرس و تلفن :بوشهر

Related Articles

یک نظر دهید