خانه مناقصه و مزایده مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

ژانویه 1, 2019
مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر

 

شهرداری نظرآباد در نظر دارد تبلیغات محیطی سطح شهر نظرآباد (نصب استند، بیلبورد و …) و تلویزیون شهری را از طریق مزایده عمومی به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند

ردیف موضوع سپرده شرکت در مزایده ریال مدت اجاره
 ۱ تبلیغات محیطی سطح شهر (نصب استند، بیلبورد و …) ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سه سال
۲ تلویزیون شهری ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یک سال

شرایط شرکت در مزایده

۱- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبالغ فوق را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۴۷۴۶۷۵۷۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه شهرداری (حساب سپرده شهرداری) واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند

سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

پینشهادات به صورت مکتوب باشد و به پینشهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهادتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است

هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که باید به حساب ۰۱۰۴۵۳۴۰۲۱۰۰ به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است

متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۹۷٫۱۰٫۲۷ پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند

کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود

داریوش یگانه مظهر – شهردار نظر آباد

آدرس و تلفن :البرز

Related Articles

یک نظر دهید