خانه مناقصه و مزایده مزایده ساخت و نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی

مزایده ساخت و نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی

فوریه 2, 2019
مزایده ساخت و نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی

 

شهرداری کلاردشت در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب و اجاره تابلوهای تبلیغاتی رولاپ و بیلبورد و سه وجهی در راستای درآمد پایدار و زیباسازی مبلمان شهری مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده به شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است

نجم الدین پورعلی، شهردار کلاردشت

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید