خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید

مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید

فوریه 2, 2019
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید

 

شهرداری رزن در نظر دارد پیرو مصوبه شماره ۷۸۴ مورخه ۹۷٫۹٫۱۷ شورای اسلامی شهر رزن نسبت به واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر و ساخت سازه های جدید به بخش خصوصی به مدت سه سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت واگذار نماید.

۱- این مزایده در سامانه ستاد به شماره ۵۰۰۹۷۰۶۰۲۲۰۰۰۰۲ ثبت گردیده است لذا جهت شرکت در مزایده از سامانه مزبور اقدام گردد و خواهشمند است پاکت الف و ریز قیمتهای پاکت ج را به صورت دستیت حویل این شهرداری نمایید.

۱ – ۱ – میزان اجاره بهاء در سال اول به مبلغ ۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲ – ۱ – میزان اجاره بها در سال دوم به مبلغ ۴۲۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۳- ۱ – میزان اجاره بها در سال سوم به مبلغ ۴۹۱٫۹۷۰٫۰۰۰ ریال

۲- مبلغ تضمین شرکت در مزایده مذکور به صورت (واریز نقدی / ضمانت نامه بانکی) می باشد. واریز مبلغ ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۴۳۶۰۲۶۹۱ نزد بانک رفاه به نام شهرداری رزن و ارائه فیش واریزی به امور مالی شهرداری جهت ثبت سپرده

۳- مهلت دریافت و تحویل اسناد از مورخه ۹۷٫۱۱٫۱۳ لغایت تا پایان وقت اداری مورخه ۹۷٫۱۲٫۰۴ می باشد

۴- هزینه کارشناسی چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۶- در صورتیکه برندگان اول دوم سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

۸- زمان بازگشایی پاکتهای واصله ساعت ۱۰ صبح مورخه ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۵در محل دفتر شهردار محترم می باشد.

۹- جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۸۱۳۶۲۲۲۴۴۲ و ۰۸۱۳۶۲۲۵۳۴۰ تماس حاصل فرمائید

نوبت اول ۹۷٫۱۱٫۱۳

نوبت دوم ۹۷٫۱۱٫۲۱

روابط عمومی شهرداری رزن

آدرس و تلفن :همدا

Related Articles

یک نظر دهید