خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری زمان های پذیرش، جذب و پخش آگهی های بازرگانی و …نوبت دوم

مزایده واگذاری زمان های پذیرش، جذب و پخش آگهی های بازرگانی و …نوبت دوم

فوریه 17, 2019
مزایده واگذاری زمان های پذیرش، جذب و پخش آگهی های بازرگانی و …نوبت دوم

نام سازمان مزایده گزار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع مزایده: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد. زمان های پذیرش، جذب و پخش آگهی های بازرگانی بومی شبکه های رادیویی و تلویزیونی استانی و محلی تمامی مراکز استان شامل: آگاهی مستقیم تیزر ـ زیرنویس ـ دعوت به تماشا (تقدیر برناماه) ـ نشانی آگهی (آرم آگهی) ـ حک آرم  و گزارش آگهی به استثنای حوزه خدمات ارزش افزوده و مدیریت پیمان آگهی های ملی استانی به ماخذ ۵ درصد ارزش ریالی پخش صورت گرفته و وصول شده را به صورت یکجا و به شرح ذیل برای مدت ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ۹۸٫۱٫۱ تا ۹۸٫۱۲٫۲۹ به متقاضیان واجد شرایط واگذار نمناید.
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۱۱٫۲۸ حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۱ می باشد.
نحوه دریافت اسناد مزایده کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
مهلت ارسال پیشنهادها: پاکات الف ـ ب و ج بایستی حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۱۱ در بستر سامانه ستاد ارسال گردد. ضمنا پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی پاکت ب حاوی اسناد شرایط عمومی و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مزایده و پاکت ج حاوی پیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۱۱ به صورت درب بسته به سازمان صدا و سیما به آدرس تهران ـ خیابان ولی عصر ـ جنب مسجد بلال ـ ساختمان اداری جام جم طبقه چهارم ـ امور خرید و قراردادها ـ دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده اداره کل امور کالا تسلیم گردد.
زمن بازگشایی پاکت های الف و ب : راس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۱۲ در دفتر معاون محترم منابع مالی وسرمایه انسانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.
زمان بازگشایی پاکت های ج : پس از بازگشایی پاکات الف ـ ب ـ و همچنین بررسی شرایط عمومی ذکر شده در اسناد مزایده که توسط متقاضیان ارائه شده پاکت های ج گروه هایی که دارای صلاحیت و حائز شرایط مزایده باشند در همان روز و همان محل بازشایی خواهد شد.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۴۱۰۱۰۲۹۱۷۱۲۰۴۲۷۳ و یا شماره شبا ir310100004101029171204273 نزد بانک مرکزی به نام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
میزان تضمین شرکت در مزایده مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت اسناد و تحویل پاکات با شماره تلفن ۲۲۱۶۷۴۷۹ و جهت دریافت اطلاعات در خصوص شرایط واگذاری موضوع مزایده با شماره تلفن های ۲۲۰۱۳۷۲۵ – ۲۲۶۵۷۹۰۴ تماس حاصل نمایید.

آدرس و تلفن :تهران, –

منبع آگهی :همشهری ۹۷/۱۱/۲۷

Related Articles

یک نظر دهید