خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی

نوامبر 11, 2018
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر بندرعباس شهرداری بندرعباس در نظر دارد نسبت به واگذاری سازه های تبلیغاتی مطابق با جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجدالشرایط به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می گردد برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت هفت روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندعباس ـ میدان دفاع مقدس ـ ابتدای علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نمایند.
۱ـ بهای فروش اسناد برای هر مورد ۵۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که متقاضی می بایست به حساب شماره ۰۱۱۱۵۳۴۳۶۰۰۰۲ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل و مسافر بندرعباس شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرعباس واریز نماید.
۲- فروش اسناد از تاریخ ۹۷٫۸٫۱۹ لغایت ۹۷٫۸٫۲۷
۳ـ هزینه نشر آگهی و هزینه دستمزد کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد
۴ـ میزان سپرده شرکت به صورت ضمانت نامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار یا واریز نقدی یا حساب شماره ۷۲۰۵۱۱۴۸۲۰۹۸۵۳ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سید مظفر به نام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بند عباس برابر جدول اعلامی ذیل
۵- پیشنهاددهندگان بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷٫۸٫۳۰ پیشنهاد خود را از حیثت تشخیص معین و بدون ابهام بوده در پاکت های سربسته به  واحد حقوقی سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.
۶- پیشنهادهایی که مخدوش مشروط و خارج از این مهلت ارایه شود ترتیب اثر داده نمی شود
۷- پیشنهاد رسیده در ساعت ۱۳ روز شنبه مورخه ۹۷٫۹٫۳ در کمیسیون عالی معاملات که درمحل ساختمان مرکزی سازمان در آدرس بندرعباس میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار علی ابن ابیطالب ع تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت خواهد شد
۸- ارایه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد.
۹- اسناد و مدارک مزایده فقط به نماینده شرکت با ارایه معرفی نامه معتبر ملزم به مهر وامضا مجاز تحویل خواهد شد
۱۰- دارا بودن مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان برای اشخاص حقوقی است
۱۱- حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مزایده گران مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد شد
۱۲- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف ابلاغی سازمان مدیریت حمل  و نقل بار و مسافر
۱۳- کلیه هزینه ها اعم از انتشار اگهی مزایده ، کارشناسی ، عوارض ، مالیات ، مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده است که مکلف است قبل از انعقاد قرارداد پرداخت نماید
۱۴- برنده مزایده هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام کار به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری تودیع نماید
۱۵- حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز می باشد بدهی است عدم حضور مانع از تصمیم یا تشکیل کمیسیون نخواهد بود
۱۶- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد
۱۷- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد
۱۸- سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است
۱۹- سایر اطلاعات جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم
نمایند رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق و همچنین ارایه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی است

ردیف نشانی محل استقرار تعداد وجه متراژ مترمربع نرخ پایه اجاره بها ماهیانه ریال ضمانت شرکت در مزایده ریال
۱ پل عابر پیاده شهرک نبودت وجه شرقی و غربی ۲ ۵۴ ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۱۶۰٫۰۰۰
۲ بلوار طالقانی ضلع شمالی پارکینگ صدف ۳ پایه ۶ ۲۸۸ ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۴٫۸۰۰٫۰۰۰
۳ پایانه مسافربری  ۱  ۴۸  ۱۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰  ۴۴٫۱۰۰٫۰۰۰
پایانه مسافربری  ۱  ۴۸
پایانه مسافربری  ۱  ۴۸
پایانه مسافربری  ۱  ۴۸
پایانه مسافربری  ۱  ۴۸
آدرس و تلفن :هرمزگان

Related Articles

یک نظر دهید