خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی

مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی

نوامبر 11, 2018
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی
دستگاه مزایده گزار : سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
موضوع مزایده : واگذاری سازه های تبلیغاتی (بیلبورد و پل عابر پیاده) جهت تبلیغات به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط به صورت اجاره دو ساله
مبلغ  و نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل یا واریز وجه نقد به حساب شهرداری آمل مبلغ تضمین به میزان پنج درصد مبلغ پایه که متعاقبا در زمان تحویل اسناد مزایده اعلام می گردد.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز در محل امور مالی سازمان
زمان چاپ نوت دوم آگهی : یک هفته پس از چاپ نوبت اول
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
شماره تماس ۴۳۲۷۲۳۲۶ – ۴۳۲۷۱۵۹۵ – ۰۱۱

آدرس و تلفن :مازندران

Related Articles

یک نظر دهید