خانه مناقصه و مزایده

فوریه 20, 2019

آگهی مزایده عمومی برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال ۱۳۹۸
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی
موضوع مزایده : برگزاری برخی از عناوین نمایشگاه های سال ۱۳۹۸
دستگاه مزایده گزار : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی
زمان توزیع اسناد مزایده : ۹۷٫۱۱٫۳۰ لغایت ۹۷٫۱۲٫۴( درساعات اداری از ساعت  ۷:۳۰ الی۱۴:۳۰)
زمان ارسال پیشنهادات  : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۹۷٫۱۲٫۶
تاریخ و مکان بازگشایی : زمان گشایش پاکت ها مورخ ۹۷٫۱۲٫۷در محل دفتر مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی می باشد .
میزان ونوع تضمین شرکت در مزایده : معادل ۵% قیمت پیشنهادی برای هر عنوان نمایشگاهی به صورت واریز نقدی  یا ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی
شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
برنده مزایده می بایست ظرف مدت ۷ روز  نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.
آدرس مزایده گزار : اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

آدرس و تلفن :مرکزی, اراک –میدان امام خمینی (ره) محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی

منبع آگهی :سایت ۹۷٫۱۱٫۳۰

Related Articles

یک نظر دهید