خانه مناقصه و مزایده مزایده اجاره بهانوبت دوم

مزایده اجاره بهانوبت دوم

اکتبر 15, 2018
مزایده اجاره بهانوبت دوم

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری فولادشهر در نظر دارد بهره برداری از موارد زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی به مدت یکسال شمسی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

موضوع مزایده نوع آگهی شماره صورتجلسه شورای شهر مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال مبلغ پایه هر ماه ریال
اجاره بها حدود ۴۵۰۰ متر مربع عرصه جهت ایجاد پارک بادی و شهربازی در محوطه پارک پرنیان نوبت دوم بند ۱ شماره ۸۰

۹۷٫۳٫۲۹

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰
اجاره بها حدود ۵۰۰ متر مربع عرصه جهت ایجاد کارتینگ موتور چهار چرخ ساحلی در محوطه پارک پرنیان نوبت دوم بند ۲ شماره ۸۴

۹۷٫۴٫۱۷

۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
اجاره بها حدود ۲۰۰ متر مربع عرصه جهت ایجاد بروبانجی در محوطه پارک پرنیان نوبت دوم بند ۱ شماره ۸۴

۹۷٫۴٫۱۷

۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
 اجاره بها حدود ۲۰۰ متر مربع عرصه جهت ایجاد اسکیت در محوطه پارک پرنیان نوبت دوم بند ۲ شماره ۹۳

۹۷٫۵٫۲۸

۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
 اجاره بها حدود ۳۰۰ متر مربع عرصه جهت ایجاد پارک بادی در محوطه بوستان خلیج فارس (پارک ورودی شهر) نوبت دوم بند ۲ شماره ۹۶

۹۷٫۶٫۴

.۶٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 اجاره بها تعداد ۳۵ عدد دستگاه پایه بنر عمودی نوبت دوم بند شماره ۱ شماره ۹۳

۹۷٫۵٫۲۸

۱۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰
  اجاره بها ۳ عدد پایه بنر بیلبورد افقی ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰
  اجاره بها ۲ عدد پایه چهاروجهی ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پیشنهاددهندگان باید جهت اطلاع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت اداری ساعت ۱۴٫۳۰ روز چهارشنبه ۹۷٫۰۸٫۲ به سازمان مراجعه نمایند.

ادرس فولاد شهر ـ برزن ب ، جنب موسسه آموزش عالی دانشگاه صنعتی فولاد تلفن ۰۳۱۵۲۶۳۱۷۱۱ و ۰۳۱۵۲۶۳۱۷۲۲

حسین ایزدی- سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فولادشهر

آدرس و تلفن :اصفهان

Related Articles

یک نظر دهید