خانه مناقصه و مزایده مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی

مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی

دسامبر 13, 2018
مزایده اکران موقت فضاهای تبلیغاتی

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به واگذاری اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر در نه بسته تبلیغاتی مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده برای مدت یک سال اقدام نماید لذا از کلیه کانون ها و شرکتهای تبلیغاتی واجدشرایط و مورد تایید کمیته توانسنجی دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی سالیانه

نشانی جهت دریافت و تحویل اسناد : مشهد مقدس – بلوار وکیل آباد – حدفاصل وکیل آباد ۵۵ و ۵۷ طبقه چهارم  – اداره امور قراردادها و پیمانهای

تلفن تماس ۰۵۱۳۱۲۹۸۰۱۱ – ۳۱۲۹۸۰۶۵

آخرین مهلت مراجعه به منظور تحویل اسناد مزایده به سازمان پایان وقت اداری روز شنبه ۹۷٫۱۰٫۱

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آ درسwww.samesh.mashhad.ir مراجعه نمایید

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد

آدرس و تلفن :خراسان رضوی

Related Articles

یک نظر دهید