خانه مناقصه و مزایده مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

اکتبر 15, 2018
مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر در سه منطقه شهریار ووایین ، فاز یک اندیشه و جعفریه ، امیریه و کهنز طبق مجوز شمراه ۷۹۸ مورخ ۹۷٫۰۴٫۰۵ شورای اسلامی شهر شهریار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت ۱۰ روز به دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

۱) مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان ۵% مبلغ کارشناسی اجاره بهاء یکساله هر یک از مناطق می باشد.

۲) انجام مزایده برای هر منطقه بصورت مجزا برگزار خواهد شد.

۳) سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

۴) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۵) متقاضیان می بایست دارای مجوز فعالیت تبلیغات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند

۶) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس و تلفن :تهران, سه منطقه شهریار ووایین ، فاز یک اندیشه و جعفریه ، امیریه و کهنز

Related Articles

یک نظر دهید