خانه مناقصه و مزایده مزایده بهره برداری از ۹ سازه بیلبورد تبلیغاتی و ۱ عرشه پل سطح شهر

مزایده بهره برداری از ۹ سازه بیلبورد تبلیغاتی و ۱ عرشه پل سطح شهر

دسامبر 1, 2018
مزایده بهره برداری از ۹ سازه بیلبورد تبلیغاتی و ۱ عرشه پل سطح شهر

 

سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد بهره برداری از ۹ سازه بیلبورد تبلیغاتی و ۱ عرشه پل سطح شهر را در قالب سه بسته (مزایده اول ۳ سازه بیلبورد و مزایده دوم ۹ سازه بیلبورد و مزایده سوم ۳ سازه بیلبورد و ۱ عرشه پل) به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت اول نسبت به دریافت اسناد مزایده و از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز و تا پایان ساعت اداری مورخ ۹۷٫۹٫۲۴ جهت ارائه پیشنهادات به سازمان زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان شهید طالقانی آذر کوچه شماره ۲۵ ساختمان زیباسازی واحد حقوقی مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۷۰۱۵۱۲داخلی ۳۰۴  تماس حاصل فرمایید.

ضمنا سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

نوبت اول ۹۷٫۹٫۶

نوبت دوم ۹۷٫۹٫۱۳

سازمان زیباسازی شهرداری قم

آدرس و تلفن :قم

Related Articles

یک نظر دهید