خانه مناقصه و مزایده مزایده ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتیر

مزایده ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتیر

نوامبر 11, 2018
مزایده ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتیر
شهرداری رویان در نظر دارد ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح بند ۱ را از طریق مزایده  به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه نمایند.
۱- موضوع مزایده: ساخت، نصب و بهره برداری از ۲ عدد بیلبورد تبلیغاتی در ابعاد ۶*۱۲ متر و ۳عدد تابلوی اسکرولینگ در ابعاد ۳٫۵*۲٫۵ متر و ۳ عدد تابلوی اسکرولینگ در ابعاد ۱٫۲ ۱٫۸ متر و ۱۰ عدد تابلوی استرابورد در ابعاد ۳٫*۲ متر
۲- مدت بهره برداری برای بیلبورد تبیلغاتی ۳ سال برای تابلو اسکرولینگ ۴ سال و برای تابلوی استرابورد ۶ سال بعد از نصب سازه ها م یباشد
۳- مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
–  مبلغ تضمین شرکت در مزایده به هزای برای هر عدد بیلبورد ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر عدد اسکرولینگ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و برای هر عدد استرابورد ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
– ضمنا سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری رویان باشد.
۴٫ محل مهلت دریافت اسناد : متقاضیان حقوقی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۹۷٫۰۹٫۰۸ با  ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
۵- مهلت و محل تسلیم پاکات : متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷٫۰۹٫۰۸ به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.
۶-  تاریخ و محل بازگشایی پاکات : پیشنهادات دریافتی در روز شنبه مورخ ۹۷٫۰۹٫۱۰ در محل کمیسیون معاملات عمده شهرداری رویان بازگشایی و برنده مزایده اعلام خواهد شد. ضمنا سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
۷- هزینه خرید اسناد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به شماره حساب ۰۲۱۹۰۶۳۴۸۱۰۰۷ نزد بانک ملی رویان بنام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد. ضمناً هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
احمد توکلی شهردار رویان
آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی

Related Articles

یک نظر دهید