خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ۳۰ دستگاه (اسکرولینگ رول آپ) تجدید نوبت

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ۳۰ دستگاه (اسکرولینگ رول آپ) تجدید نوبت

اکتبر 18, 2018
مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ۳۰ دستگاه (اسکرولینگ رول آپ) تجدید نوبت

شهرداری چالوس به استناد مجوز شماره ۳۳۱ مورخ ۹۷٫۳٫۲۳ شورای اسلامی شهر چالوس در نظر دارد نسبت به واگذاری فضای تبلیغاتی ۳۰ دستگاه (اسکرولینگ رول آپ) جهت اجرای طرح تبلیغات بصورت اجاره، به کانونهای تبلیغاتی مجاز و دارای صلاحیت اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده، طبق زمان بندی ذیل به امور قراردادها مراجعه نمایند.

تذکرات:

۱- شهرداری چالوس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهاه مختار است.

۲- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزایده مندرج می باشد.

۳- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و انعقاد قرارداد با نفر اول، مسترد نخواهد شد.

تاریخ چاپ نوبت اول آگهی: روز ۵شنبه مورخ ۹۷٫۷٫۱۹

تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی: روز ۴شنبه مورخ ۹۷٫۷٫۲۵

مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت اداری از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ از تاریخ ۹۷٫۷٫۲۵ الی ۹۷٫۸٫۳

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری چالوس: تا ساعت ۱۳ روز ۵شنبه مورخ ۹۷٫۸٫۳

محل دریافت اسناد و تحویل اسناد: چالوس خیابان ۱۷ شهریور – ساختمان مرکزی امور قراردادها زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۵ صبح روز شنبه مورخ ۹۷٫۸٫۵ می باشد.

تلفن تماس ۵۲۲۲۳۰۴۴- ۰۱۱ داخلی ۲۲۹ – داخلی ۲۲۳ روابط عمومی

جعفر ردایی – شهردار چالوس

آدرس و تلفن: مازندران

Related Articles

یک نظر دهید