خانه مناقصه و مزایده مزایده واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی

مزایده واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی

فوریه 17, 2019
مزایده واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی

موسسه نمایشگا ه های فرهنگی ایران در نظر دارد مزایده واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و کد اقتصادی واگذار نماید
موضوع مزایده: واگذاری و اجرای تبلیغات و غرفه های مواد غذایی در محل برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
محل اجرای مزایده: تهران، خیابان شهید بهشتی، مصلی امام خمینی ره
تاریخ برگزاری نمایشگاه: ۴ لغایت ۱۴ اردبیشهت ۹۸
مبلغ تضمین رشکت در مزایده: ارائه ضمانت نامه بانکی و یاجک تضمینی بانکی به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال
از متقاضیان دارای صاحیت و واجد شرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه یپشنهاد از تاریخ درج آگهی نوبت دوم ۹۷٫۱۱٫۲۹ در روزنامه اطلاعات در ساعت اداری ۸ الی ۱۶ به جز ایام تعطیل ارائه معرفی نامه به نشانی خ انقلاب، بین صبا و فلسطین جنوبی، پلاک ۱۰۸۰ ساختمان موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، طبقه چهارم، واحد پشتیبانی تلفن ۶۶۴۱۵۱۰۰ و ۶۶۴۱۵۴۹۶ مراجعه و اسناد مزایده تکمل شدهه و پیشنهادهای خود را به صورت لاک و مهر شده تا تاریخ ۹۷٫۱۲٫۱۲ به دبیرخانه موسسه تحویل و رسید دریافت نمایند توزیع و ارائه پیشنهاد اسناد مزایده ۹۷٫۱۱٫۲۹ الی ۹۷٫۱۲٫۱۲ است تاریخ بازگشایی پاکت ها سه روز پس از اتمام خاتمه جمع آوری اسناد در تریخ ۹۷۰۱۲٫۱۵ ساعت ۱۰ صبح به صورت حضوری خواهد بود
شرایط کامل موضوع مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است موسسه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها بدو ذکر دلیل مختار می باشد ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مزایده است
روابط عمومی- موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

Related Articles

یک نظر دهید