خانه مناقصه و مزایده فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

ژانویه 10, 2019
فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر

 

شهرداری بویین زهرا در نظر دارد به استناد مجوزهای شورای اسلامی شهر موارد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه / مزایده / مشارکت و سرمایه گذاری عمومی عمومی انجام دهد.

ردیف عنوان سپرده شرکت در مناقصه / مزایده

/ سرمایه گذاری

نوبت اول تجدید
۱ مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی و ساخت مجموعه تجاری مهر مطابق اسناد *  –
مشارکت و سرمایه گذاری در طراحی، بهسازی و ساخت تابلوهای تبلیغاتی شهر بویین زهرا مطابق اسناد *  –
۲ مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان امام علی (ع) بویین زهرا ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ *
۳ مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر بویین زهرا ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ *
۴ مناقصه خرید و پخش آسفالت سطح شهر بویین زهرا ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ *

از متقاضیان دعوت می شود با در نظر داشتن موارد ذیل ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت و استرداد اسناد شرکت در مناقصه / مزایده/ مشارکت و سرمایه گذاری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

– هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده / برندگان مناقصه / مزایده / سرمایه گذاری می باشد.

– شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

– سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه / مزایده مندرج است.

– ارایه سپرده شرکت در مناقصه / مزایده / سرمایه گذاری به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی به شرح جدول بالا

– هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه / مزایده / سرمایه گذاری حاضر حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

نوبت اول ۹۷٫۱۰٫۱۵

نوبت دوم ۹۷٫۱۰٫۲۲

حسین غیاثوند – شهردار بویین زهرا

آدرس و تلفن :قزوین

Related Articles

یک نظر دهید